Mardin Organize Sanayi Bölgesi
Mardin Organize Sanayi Bölgesi

Yeni gelişme duyuru ve haberleri ilk önce siz öğrenmek isterseniz mail adresinizi kayıt edin. Sizi bilgilendirelim.

Revize İmar Plan Notları


 

MARDİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ NOTLARI

 

A.    GENEL HÜKÜMLER                                                                                                                                        1.

2.   1.     İmar planı değişikliği, plan hükümleri ve açıklama raporu ile bir bütündür.

3.   2. Mardin OSB’nin mania planı iniş –kalkış koridoruna yakın bir mesafede olması nedeniyle, İCAO Annex 14 kriterleri gereği OSB çevresinde inşa edilecek yapıların yüksekliğinin 20 metreyi geçmesi halinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşünün alınması zorunludur.

4.   3. Plan hudutları içerisindeki yollar, otoparklar, yeşil alanlar ve donatı alanları, Mardin Organize Sanayi Bölgesi tasarrufundadır.

5.   4.     Her işletmenin otopark ve sosyal tesisleri kendi sanayi parseli içerisinde düzenlenecektir.

6.   5. Tüm İşletmelerde Sığınak Yönetmeliğine, Yangın Yönetmeliğine, Otopark Yönetmeliğine uyulacaktır.

7.   6. Yapılacak yapı, yapı yaklaşma sınırını geçemez.

8.   7. Aplikasyonda kadastral sınırlar geçerlidir.

9.   8. OSB Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda yapı ruhsatı alınmadan inşaata başlanamaz.

10.    9. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 14/10/2009 tarihli ve 29952 sayılı yazısına göre ilave alanın mülkiyet sınırından içeri kuzey ve batı yönlerinde 30 m sağlık koruma bandı bırakılacak; bölgenin iklim yapısına göre ağaçlandırılacaktır. İlave alanın doğu yönünde dere ve güney yönünde OSB ile sınır teşkil edilmesi nedeniyle ayrıca sağlık koruma bandı bırakılmayacaktır.

11.    10.                Bırakılacak sağlık koruma bandından sonra içe doğru 50 metrelik kuşak içerisinde Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı arasında 19/09/2003 tarihinde imzalanan “Organize Sanayi Bölgeleri Mülkiyet Sınırları İçinde Bırakılacak Sağlık Koruma Bantları İçin Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Protokol” de belirtilen sanayi tesisleri dışındaki tesislere yer ve izin verilmeyecektir.

12.    11.          İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı hükümlerine uyulması zorunludur.

13.    12.             Yapılacak hafriyat çalışmaları sırasında taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını bulanlar, malik oldukları veya kullandıkları arazinin içinde kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya yeni haberdar olan malik ve zilyetler(iye), bunu en geç üç gün içinde en yakın müze müdürlüğüne veya mülki idare amirlerine bildirmeye mecburdurlar.

 

41. Planda idari ve sosyal tesis olarak gösterilen alanlarda; çıraklık okulu, meslek okulu, bölge yönetimi, sendika, toplantı salonu,

sergi alanı, lokanta, kafeterya, güvenlik, dini tesis, kreş, KOSGEB, sağlık tesisi, bankalar gibi tesisler yer alabilir.

D.4. TEKNİK HİZMET ALANI:

42. Teknik Altyapı Alanlarında Bölgenin teknik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler (trafo merkezi, indirici merkez, enerji üretim tesisi,

telekomünikasyon tesisi, itfaiye, makine parkı vb. tesisler) yer alabilir.

D.5. BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU:

43. “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu”, 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans

Yönetmeliği, TS 12820 “Akaryakıt İstasyonları –Emniyet Kuralları Mecburi Standart Tebliği” ve “Karayolları Kenarında Yapılacak ve

Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.”

13. Yüzey sularının toplanması için gerekli kanallar parsellerin geri çekme mesafesi içinden geçirilebilir.

 

14.           Bölgenin taban suyu ve yüzey sularının drenajına yönelik çalışmaların yapılması ve atık suların arıtıldıktan son1r.a tahliye kanalına bağlanması zorunludur.

2.    15.                  OSB içinde kalan kuru dereler ıslah edilmeden, çevre kanalı inşa edilmeden ve mansap şartları yerine getirilmeden inşaat izni verilemez.

3.    16.          Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünün “Mardin OSB İlave Alan Yer Seçimi” toplantısında Balül Deresine ilişkin verdiği görüş doğrultusunda uygulama yapılması zorunludur.

4.   17.               Enerji Nakil Hattı altında kalan parsellerdeki yapılaşmalarda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen emniyet kriterlerinin uygulanması zorunlu olup ilgili kurum görüşü alınmadan hiçbir uygulama yapılamaz.

5.    18.            Karayolu kenarındaki tesislerde (ticaret, bakım ve akaryakıt istasyonu, vb.) Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

19.          Belirtilmeyen hususlarda 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama 

A.    ÇEVRESEL  TEDBİRLER                                                                                                                                1.

 

20.  Tesislerden ruhsat aşamasında istenilen çevre ile ilgili işlemlerin ilgili müdürlüklerce kontrolü ve uygun görüşü alınmadan yapı kullanma izni verilemez.

 

20. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkartılan yürürlükteki yönetmelik hükümlerine uyulması gerekmektedir.

 

21.  ÇED Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetler için “ÇED Olumlu Belgesi” veya “Çevresel Etkileri Önemsizdir” belgesinin alınması ve ÇED Raporlarındaki taahhütlere uyulması zorunludur.

22.  OSB’den kaynaklanan evsel ve endüstriyel atık sular Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği veya belirlenmişse Havza Koruma Eylem Planlarında yer alan alıcı ortama deşarj standartlarına göre arıtıldıktan sonra deşarj edilecektir. Ancak, sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların kirletici parametre değerleri; OSB merkezi evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisine ait giriş atık suyu dizayn parametre değerlerinin üzerinde olması halinde, katılımcıdan, münferiden ön arıtma tesisi yapması istenecektir.

23.  OSB’ nin atık ve tehlikeli atıklarının toplanarak; ara depolanması, taşınması ve bertaraf ünitesi kurulması istendiğinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Katı atıkların bertarafı için ilgili belediyelerden taahhütname yazısı alınması gerekmektedir.

24.  Sanayi parsellerinde tehlikeli atıkların geçici depolanması durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve konu ile ilgili yönetmelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

25.  Bölgede kurulacak tesislerin kurulması ve faaliyetleri sırasında, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yürürlükteki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

 

 

A.       ZEMİN VE DEPREM UYGULAMA HÜKÜMLERİ                                                                                                                            1.

2. 27. Parsel bazında detaylı zemin etütleri yapılıp, temel biçimleri, yapı statiği ve yapı malzemesi belirlendikten sonra inşaat uygulamasına geçilecektir. Zemin etüt çalışmalarında yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelerin, temel tipi ve derinliğinin, yapı temellerinin oturtulacağı bazalt birimin mühendislik parametrelerinin ayrıntılı olarak araştırılması zorunludur.

 

28.  İnşaat aşamasında 7269 sayılı yasanın 2. maddesi, mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 19/08/2008 tarihli ve 10337 sayılı Genelgesi, 01/02/2010 tarihinde mülga Mardin İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından onaylanan “Mardin İlave OSB Alanı Mevzii İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu”nun; imar planı değişikliğine konu alanlar için hazırlanan ve 28/03/2014 tarihinde Mardin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanan “İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu”nun sonuç ve öneriler bölümünde belirtilen önlemlerin alınması zorunludur.

29.  Yapılaşmalarda yüzey ve atık suların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayacak uygun projelendirilmiş drenaj sistemlerinin uygulanması  zorunludur.

30.  Mardin Organize Sanayi Bölgesi 3. derece deprem bölgesindedir. İnşaatta ve bütün zemin cinslerinde “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

 

 

B.      YAPILAŞMA  KOŞULLARI                                                                                                                              1.

 

D.1. SANAYİ ALANLARI

 

31. Sanayi parsellerinde en az ifraz koşulu 3000 m2 dir.

 

32. İlave alanda kalan sanayi alanlarında Taban Alanı Kat Sayısı TAKS=0.55, Emsal:Kat Alanları Katsayısı=0.70 olacaktır.

 

33.  İlave alan dışında kalan sanayi parsellerinde ada/parseller üzerinde belirtildiği şekilde Emsal=0.40 veya TAKS=0.50 KAKS=0.70 olacaktır.

34.  Sanayi parsellerinde yapı yüksekliği (h) yapılacak yapının teknolojisinin gerektirdiği yüksekliğe göre belirlenecektir. Ancak, İCAO Annex 14 kriterleri gereği yapı yüksekliğinin 20 metreyi geçmesi halinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşünün alınması zorunludur.

35.  Parseller üzerinde aksi belirtilmedikçe OSB Uygulama Yönetmeliğine istinaden aşağıdaki tabloda belirtilen çekme mesafeleri uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

Parsel Alanı

 

Geri Çekme Mesafesi (m)

Çevre Yeşili (m)

 

 

Parsel

 

 

(Çevre Yeşili Dahil)

 

(Geri

 

Çekme

 

Mesafesi

 

İçinde

 

ve

 

     

Parsel Sınırından itibaren)

Tipi

Ön

Yan

Arka

Ön

Yan

Arka

 

1900-2999

 

X

 

8.00

 

7.00

 

7.00

 

1.00

 

2.00

 

2.00

 

3000 - 5000

 

A

 

8.00

 

7.00

 

7.00

 

1.00

 

2.00

 

2.00

 

5001- 7000

 

B

 

12.00

 

8.00

 

8.00

 

2.00

 

2.50

 

2.00

 

7001-10000

 

C

 

13.00

 

10.00

 

12.00

 

3.00

 

3.00

 

3.00

 

10001-20000

 

D

 

15.00

 

10.00

 

15.00

 

4.00

 

4.00

 

4.00

 

20001-30000

 

E

 

20.00

 

12.00

 

20.00

 

5.00

 

4.00

 

5.00

 

30001-40000

 

F

 

25.00

 

15.00

 

20.00

 

5.00

 

5.00

 

5.00

 

40001-50000

 

G

 

27.00

 

15.00

 

20.00

 

5.00

 

5.00

 

5.00

 

50001-100000

 

H

 

30.00

 

15.00

 

25.00

 

6.00

 

5.00

 

6.00

 

100001- …..

 

I

 

33.00

 

18.00

 

30.00

 

10.00

 

6.00

 

7.00

 

 

28.    Ön geri çekme mesafesini uzun kenardan kullanan parsellerde "I" katsayısı 4 den az olmamak koşuluyla bir alt parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Buna rağmen minimum 30 m. bina derinliğinin sağlanmaması durumunda 3000 –5000 m2 parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller;

 

I =    G-O  

 

D-X

 

formülü ile hesaplanacaktır.

 

I = Katsayı 4 den az olduğu takdirde bir alt parsel tipi çekme mesafeleri uygulanamaz. G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar)

O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar)

X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi Toplamını gösterir.

 

 

 

D.1. HİZMET VE DESTEK ALANLARI:

 

29.Bu alanlarda katılımcı veya kiracılara yönelik küçük imalat ve tamirat hizmetleri yer alabilir.

 

30.    Küçük İmalat ve Tamirat Alanlarında minimum 10 m. açık çalışma alanı ayrılması, bodrum kat hariç 2 kat yüksekliğin geçilmemesi şartı ile OSB tarafından onaylı genel yerleşim planına göre uygulama yapılacaktır.

 

31. Minimum ifraz koşulu 3000 m2’dir.

D.1. İDARİ VE SOSYAL TESİS ALANLARI:

 

28.    Planda yer alan idari ve sosyal tesisler alanlarında Emsal (KAKS = Kat Alanları Katsayısı) E=0,40 olacaktır. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanacak avan projeye göre uygulanacaktır.

41. Planda idari ve sosyal tesis olarak gösterilen alanlarda; çıraklık okulu, meslek okulu, bölge yönetimi, sendika, toplantı salonu,

sergi alanı, lokanta, kafeterya, güvenlik, dini tesis, kreş, KOSGEB, sağlık tesisi, bankalar gibi tesisler yer alabilir.

D.4. TEKNİK HİZMET ALANI:

42. Teknik Altyapı Alanlarında Bölgenin teknik ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler (trafo merkezi, indirici merkez, enerji üretim tesisi, telekomünikasyon tesisi, itfaiye, makine parkı vb. tesisler) yer alabilir.

D.5. BAKIM VE AKARYAKIT İSTASYONU:

43. “5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu”, 17/06/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, TS 12820 “Akaryakıt İstasyonları –Emniyet Kuralları Mecburi Standart Tebliği” ve “Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.”